آموزش زبان انگلیسی http://easylearning.mihanblog.com 2019-10-18T08:52:46+01:00 text/html 2011-04-15T06:31:44+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م Body parts- اعضای بدن http://easylearning.mihanblog.com/post/263 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.technolife.ir/upload/blog/d5f//d5ff40dca96f5c2fa9d98b44398a805a.gif" title="" border="0" width="400" height="465"> </div> text/html 2011-04-14T07:33:06+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م Hafez http://easylearning.mihanblog.com/post/264 <div style="text-align: center;"> Love appeared and set fire to the mountain, earth and sea <font size="4"><br> Your face radiated, and still saw angels were loveless <br> Setting this fire on man, was then your zealous decree <br> Mind wanted to turn this fire to its own guiding light <br> در ازل پرتو حسنـت ز تـجـلی دم زد <br> عشـق پیدا شد و آتش به همه عالم زد <br> جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت <br> عین آتـش شد از این غیرت و بر آدم زد <br><br><a name="cut"></a><br><br>You set the world in chaos with your ardent, radiant glee <br> False seeker sought to witness the secrets of the world <br> Hidden hand came and kept away his undeserving plea <br> To others fate brought a lot, filled with pleasure and joy <br> My sad heart's lot was to be saddened on its knee <br> My sublime soul was longing for a glimpse of your face <br> My hand running through the locks of your hair lovingly <br> Hafiz wrote his love poems only on the day that he <br> Let the pen write from the heart that is joyous and free. <br><br><br><br><br>عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد <br> برق غیرت بدرخشید و جـهان برهـم زد <br> مدعی خواست که آید به تماشاگـه راز <br> دسـت غیب آمد و بر سینه نامـحرم زد <br> دیگران قرعه قسمت همـه بر عیش زدند <br> دل غـمدیده ما بود که هـم بر غـم زد <br> جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشـت <br> دسـت در حلقه آن زلف خم اندر خم زد <br> حافـظ آن روز طربنامه عشق تو نوشـت </font> </div> text/html 2011-04-13T06:30:48+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م fruits & vegetables http://easylearning.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;" class="blog-post-content"> <img style="width: 472px; height: 649px;" src="http://www.technolife.ir/upload/resize_cache/blog/aac//800_800_1/aac6dca7a2b08e55147df149cdb700d5.jpg" title="" border="0"> </div> text/html 2011-04-12T19:27:16+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م دانستنی های بسیار مفید http://easylearning.mihanblog.com/post/261 <div style="text-align: center;"><font size="4"><b><span style="font-size: 100%;">برای درخشندگی مو </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Add one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> یك قاشق سركه به موهای خود زده، سپس آب بكشید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To get pure and clean ice </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای به دست آوردن یخ پاك و تمیز </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Boil water first before freezing </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> آب را اول بجوشانید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To make the mirror shine </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای درخشندگی آینه </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Clean with spirits </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> آن را با اسپرایت پاك كنید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To remove chewing gum fr om clothes </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای پاك كردن آدامس از روی لباس </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Keep the cloth in the freezer for an hour </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> لباس را به مدت 1 ساعت در فریزر قرار دهید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> For polished to make white clothes </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای جلا بخشیدن به لباس های سفید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> لباس را همراه با یك تكه لیمو به مدت 10 دقیقه در آب داغ خیس كنید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To avoid tears while cutting onions </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای جلوگیری از ریزش اشك هنگام پوست كندن پیاز </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Chew gum </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> آدامس بجوید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To boil potatoes quickly </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای جوشاندن سریع سیب زمینی </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Skin one potato from one side only before boiling </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> پیش از جوشاندن سیب زمینی را فقط از یك جهت پوست بگیرید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To boil eggs quickly </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای جوشاندن سریع تخم مرغ </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Add salt to the water and boil </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> به آب آن نمك اضافه كنید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To check freshness of fish </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای امتحان تازه بودن ماهی </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Put it in a bowl of cold water. If the fish floats, its fresh </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> آن را در یك كاسه آب سرد بگذارید. در صورتی كه ماهی شناور شود تازه است </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To check freshness of eggs </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای امتحان تازگی تخم مرغ </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Put the egg in water. If it becomes horizontal, its fresh. If it becomes slanting, its 3-4 days old. If it becomes vertical, its 10 days old. If it floats, its stale </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> آن را در آب بگذارید اگر به صورت افقی قرار گرفت تازه است. اگر به صورت كج قرار گرفت 3-4 روزه است. اگر عمودی قرار گرفت 10 روزه است. اگر شناور شد كهنه است </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To remove ink from clothes </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای پاك كردن اثر جوهر از روی لباس </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> خمیر دندان را روی لكه جوهر قرار دهید و بگذارید خشك شود سپس بشویید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Ants to escape </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای فرار مورچه ها </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> پوست خیار را نزدیك سوراخ مورچه‌ها قرار دهید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To get rid of mice or rats </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای خلاص شدن از دست موش </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Sprinkle black pepper in places wh ere you find mice or rats. They will run away </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> در محلی كه موش را پیدا كرده‌اید فلفل سیاه بپاشید. موشها فرار خواهند كرد </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> To get rid of mosquitoes at night </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برای خلاص شدن از دست حشرات در هنگام شب </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> Keep leaves of mint near your bed or pillows and in around the room </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> برگهای نعنا را نزدیك تخت و بالش و در اطراف اطاق خود قرار دهید </span></b><br><b><span style="font-size: 100%;"> &nbsp;</span></b></font> </div> text/html 2011-03-07T20:16:03+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م گفتگو با خدا! http://easylearning.mihanblog.com/post/260 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">گفتگو با خدا! <br><br><br><br>این مطلب اولین بار در سال 2001 توسط زنی به نام ریتا در وب سایت یک کلیسا قرار گرفت <br>این مطلب کوتاه به اندازه ای تاثیر گذار و ساده بود که طی مدت 4 روز بیش از پانصد هزار نفر <br>به سایت کلیسا ی توسکالوسای ایالت آلاباما سر زدند. <br>این مطلب کوتاه به زبان های مختلف ترجمه شد و در سراسر دنیا انتشار پیدا کرد. <br><br><br><br>Interview with god <br>گفتگو با خدا <br><br>I dreamed I had an Interview with god <br>خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم. <br><br>So you would like to Interview me? "God asked." <br>خدا گفت : پس میخواهی با من گفتگو کنی؟ <br><br>If you have the time "I said" <br>گفتم : اگر وقت داشته باشید. <br><br>God smiled <br>خدا لبخند زد <br><br>My time is eternity <br>وقت من ابدی است. <br><br>What questions do you have in mind for me? <br>چه سوالاتی در ذهن داری که میخواهی بپرسی؟ <br><br>What surprises you most about humankind? <br>چه چیز بیش از همه شما را در مورد انسان متعجب می کند؟ <br><br>Go answered …. <br>خدا پاسخ داد ... <br><br>That they get bored with childhood. <br>این که آنها از بودن در دوران کودکی ملول می شوند. <br><br>They rush to grow up and then long to be children again. <br>عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند. <br><br>That they lose their health to make money <br>این که سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند. <br><br>And then lose their money to restore their health. <br>و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند. <br><br>By thinking anxiously about the future. That <br>این که با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند. <br><br>They forget the present. <br>زمان حال فراموش شان می شود. <br><br>Such that they live in neither the present nor the future. <br>آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال. <br><br>That they live as if they will never die. <br>این که چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد. <br><br>And die as if they had never lived. <br>و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند. <br><br>God's hand took mine and we were silent for a while. <br>خداوند دست های مرا در دست گرفت و مدتی هر دو ساکت ماندیم. <br><br>And then I asked … <br>بعد پرسیدم ... <br><br>As the creator of people what are some of life's lessons you want them to learn? <br>به عنوان خالق انسان ها ، میخواهید آنها چه درس هایی اززندگی را یاد بگیرند؟ <br><br>God replied with a smile. <br>خدا دوباره با لبخند پاسخ داد. <br><br>To learn they cannot make anyone love them. <br>یاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد. <br><br>What they can do is let themselves be loved. <br>اما می توان محبوب دیگران شد. <br><br>learn that it is not good to compare themselves to others. <br>یاد بگیرند که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنند. <br><br>To learn that a rich person is not one who has the most. <br>یاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد. <br><br>But is one who needs the least. <br>بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد <br><br>To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we love. <br>یاد بگیرن که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم. <br><br>And it takes many years to heal them. <br>و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد. <br><br>To learn to forgive by practicing forgiveness. <br>با بخشیدن ، بخشش یاد بگیرن. <br><br>To learn that there are persons who love them dearly. <br>یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را عمیقا دوست دارند. <br><br>But simply do not know how to express or show their feelings. <br>اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند. <br><br>To learn that two people can look at the same thing and see it differently. <br>یاد بگیرن که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند. <br><br>To learn that it is not always enough that they are forgiven by others. <br>یاد بگیرن که همیشه کافی نیست دیگران آنها را ببخشند. <br><br>They must forgive themselves. <br>بلکه خودشان هم باید خود را ببخشند. <br><br>And to learn that I am here. <br>و یاد بگیرن که من اینجا هستم. <br><br>Always <br>همیشه <br><br>اثری از ریتا استریکلند! </font> </div> text/html 2011-03-03T20:43:22+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole http://easylearning.mihanblog.com/post/259 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">That beautiful Shirazi Turk, took control and my heart stole, <br><br><br>I'll give Samarkand &amp; Bukhara, for her Hindu beauty mole. <br>O wine-bearer bring me wine, such wine not found in Heavens <br>By running brooks, in flowery fields, spend your days and stroll. <br>Alas, these sweet gypsy clowns, these agitators of our town <br>Took the patience of my heart, like looting Turks take their toll. <br>Such unfinished love as ours, the Beloved has no need, <br>For the Perfect Beauty, frills and adornments play no role. <br>I came to know Joseph's goodness, that daily would increase <br>Even the chaste Mistress succumbed to the love she would extol. <br>Whether profane or even cursed, I'll reply only in praise <br>Sweetness of tongue and the lips, even bitterness would enthrall. <br>Heed the advice of the wise, make your most endeared goal, <br>The fortunate blessed youth, listen to the old wise soul. <br>Tell tales of song and wine, seek not secrets of the world, <br>None has found and no-one will, knowledge leaves this riddle whole. <br>You composed poems and sang, Hafiz, you spent your days well <br>Venus wedded to your songs, in the firmaments' inverted bowl. <br><br>اگر آن ترک شیرازی بـه دسـت آرد دل ما را <br>بـه خال هـندویش بخشم سمرقند و بـخارا را <br>بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافـت <br>کـنار آب رکـن آباد و گلگـشـت مـصـلا را <br>فـغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شـهرآشوب <br>چـنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغـما را <br>ز عشـق ناتـمام ما جمال یار مستغنی اسـت <br>بـه آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را <br>من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم <br>کـه عـشـق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را <br>اگر دشـنام فرمایی و گر نـفرین دعا گویم <br>جواب تـلـخ می‌زیبد لـب لعـل شـکرخا را <br>نصیحـت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند <br>جوانان سـعادتـمـند پـند پیر دانا را <br>حدیث از مـطرب و می گو و راز دهر کـمـتر جو <br>کـه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را <br>غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافـظ <br>کـه بر نـظـم تو افـشاند فلک عـقد ثریا را </font> </div> text/html 2011-02-19T19:32:23+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م با چشمان فرشته وار http://easylearning.mihanblog.com/post/258 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">با چشمان فرشته وار <br><br>هـــــــرگز احساس كرده ای <br>كه دنیا رفته و <br>تو را تنها گذاشته ؟ <br>هر گز احساس كرده ای <br>كه گامی پیش <br>تا از دادن عقلت نمانده ؟ <br>به هر گوشه نگاه می كنی <br>به این امید كه او را بیابی <br>شاید سعی می كنی نقشت را زیبا ایفا كنی <br> و وانمود كنی كه اهمیت نمی دهی <br>اما برایت هیچ فایده ای ندارد <br>باید آنقدر بگردی تا بیابی، <br>و گرنه نمی توانی خستگی در كنی <br>حتی اگر فكر كنی كه عشقی وجود ندارد <br>هنوز هم عشق بی نهایت به تو نزدیك است . <br>قلب پیر من آرام نمی گیرد <br>چرا كه چشمان فرشته وار من اینجاست همان <br>چشمان فرشته واری كه بسان شیطان پیر می مانست <br>و به گونه‌ای خیره كننده می ‌تابید. <br>نیازی هست كه بگویم كه عشقم را به هدر دادم؟ <br>با چشمانی فرشته وار در این شب به هدر دادم <br>پس بنوشید ای مردم <br>و هر آنچه می خواهید سفارش دهید <br>خوش بگذرانید ای مردم خوشحال <br>نوشابه ها و خنده‌ها به حساب من <br>ببخشید اما باید عجله كنم <br>حقیقت روشن است و ناراحت كننده <br>باید هم اكنون آنها را پیدا كنم <br>چرا چشمان فرشته وار من اكنون اینجا نیستند <br>بگوئید كه چرا چشمان فرشته وار من اكنون اینجا نیستند <br>بگوئید كه چرا چشمان فرشته وار من اكنون اینجا نیستند <br>ببخشید باید ناپدید شوم <br><br>Have you ever had the feeling <br>That the world's gone and left you behind <br>Have you ever had the feeling <br>That you're that close to loosing your mind <br>You look around each corner <br>Hoping that she's there <br>You try to play it cool perhaps <br>Pretend that you don't care <br>But it doesn't do a bit of good <br>You got to seek 'til you find <br>Or you never unwind <br>Try to think <br>That loves not around <br>Still it's uncomfortably near <br>My old heart <br>Ain't gainin' no ground <br>Because my angel eyes ain't here <br><br>Angel eyes <br>That old devil sent <br>They glow unbearably bright <br>Need I say <br>That my love's misspent <br>Misspent with angel eyes tonight <br><br>So drink up all you people <br>Order anything you see <br>Have fun you happy people <br>You drink and the laugh's on me <br><br>Pardon me <br>But I "gotta run" <br>The fact's uncommonly clear <br>Gotta find <br>Who's now "Number One" <br>And why my angel eyes ain't here <br>Tell me why my angel eyes ain't here <br>asking way my angel eyes ain't here <br>Excuse me while I dsappear</font> </div> text/html 2011-02-12T18:30:51+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م Health http://easylearning.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">Do not drink coffee TWICE a day <br>روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید. <br><br><br><br>Do not take pills with COOL water <br>قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نكنید. <br><br><br><br>Do not have HUGE meals after 5 pm <br>بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری كنید. <br><br><br><br><br>Reduce the amount of TEA you consume <br><br>مصرف چای روزانه را كم كنید <br><br><br><br><br>Reduce the amount of OILY food you consume <br>از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی كم كنید <br><br><br><br>Drink more WATER in the morning, less at night <br>در صبح آب بیشتر و در شب آب كمتر بنوشید. <br><br><br><br><br>Keep your distance from hand phone CHARGERS <br>از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری كنید. <br><br><br><br><br>Do not use headphones/earphone for LONG period of time <br>از سمعكهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نكنید. <br><br><br><br>Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning <br>بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است <br><br><br><br>Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping <br>بعد از خوردن دارو فورا به خواب نروید. <br><br><br><br><br>When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times <br>زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی ه گوشی منتشر می كند 1000 برابر است. <br><br><br><br>Forward this to those whom you CARE about <br><br>لطفا" این نامه را به هركسی كه نگران سلامتی او هستید بفرستید </font> </div> text/html 2011-02-09T07:39:47+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م Shakespeare said : http://easylearning.mihanblog.com/post/256 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">Shakespeare said :* <br><br>*I always feel happy, You know why? * <br><br>*Because I don't expect anything from anyone, * <br><br>*Expectations always hurt…* <br><br>*Life is short… So love your life… Be happy… * <br><br>*And Keep smiling… Just Live for yourself and…* <br><br>* * <br><br>*‎**​**Before you speak »Listen* <br><br>*Before you write »Think* <br><br>* * <br><br>*Before you spend »Earn* <br><br>*Before you pray »Forgive* <br><br>* * <br><br>*Before you hurt »Feel* <br><br>*Before you hate »Love* <br><br>* * <br><br>*Before you quit »Try* <br><br>*Before you die »Live* <br><br>* * <br><br><span style="color: rgb(237, 0, 140);">*That's Life...Feel it, Live it &amp; Enjoy it</span></font> </div> text/html 2011-02-07T20:38:23+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م یک دیکشنری کم نظیر با کاربرد ساده http://easylearning.mihanblog.com/post/255 <div style="text-align: justify; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">کی از دوستان سایت دیکشنری آنلاین درست کردن که خیلی خیلی مفید و جالب است. بیایید این سایت را به همه معرفی کنیم. <br><br>این دیکشنری امکانات فراوان و خوبی دارد: فارسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی، ترجمه ی متن، فینگلیش به فارسی، جستجوی حرفه ای، عکس های جستجو شده برای کلمات، ویکی کلمات و ... <br><br>آدرس سایت: dik.ir</font> </div> text/html 2011-01-29T13:17:27+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م چند درس آموزنده از حلزون! http://easylearning.mihanblog.com/post/254 <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><b><font size="4" face="Tahoma"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold;" lang="AR-SA">چند درس آموزنده از حلزون</span></font></b><span dir="ltr"></span><b><font size="4" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold;"><span dir="ltr"></span>!</span></font></b><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="FA"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">When someone tells you that you can't do something... </span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 385px; height: 208px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.1&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وقتی یکی بهت میگه نمی تونی یه کاری رو انجام بدی</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>...</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Look around... </span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 327px; height: 193px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.2&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">دور و برت و نگاه کن</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>...</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Consider all options...</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 395px; height: 235px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.3&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">همه گزینه ها رو بررسی کن</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>...</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Then GO for it!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 373px; height: 222px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.4&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">حالا دست به کار شو</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Use all the things God gave you!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 354px; height: 196px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.5&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">از همه قابلیتهایی که خدا بهت داده استفاده کن</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">Be creative!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 416px; height: 234px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.6&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">خلاق باش</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;">In the end, you will succeed and prove them wrong!</span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><img style="width: 416px; height: 237px;" src="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=b835c73930&amp;view=att&amp;th=12dd1e55c78ea5b4&amp;attid=0.7&amp;disp=emb&amp;zw" border="0"></span></font></p> <p dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl;" align="center"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در آخر، تو موفق میشی و به اونا ثابت می کنی که در اشتباهن</span></font><span dir="ltr"></span><font size="2" face="Tahoma"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma;"><span dir="ltr"></span>!</span></font></p> <font size="2" face="Arial"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></font> text/html 2011-01-26T19:25:57+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م متن انگلیسی و ترجمه سوره قدر http://easylearning.mihanblog.com/post/253 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"> In the name of Allah <font size="4"><br><br>به نام خداوند رحمتگر مهربان <br><br>1-Surely We revealed it on the grand night. <br><br>ما [قرآن را] در شب قدر نازل كردیم‏ <br><br>2-And what will make you comprehend what the grand night <br><br>و از شب قدر، چه آگاهت كرد <br><br>3-The grand night is better than a thousand months. <br><br>شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است‏ <br><br>4-The angels and Gibreel descend in it by the permission of their Lord for every affair, <br><br>در آن [شب‏] فرشتگان‏، با روح‏، به فرمان پروردگارشان‏، برای هر كاری [كه مقرّر شده است‏] فرود آیند؛ <br><br>5-Peace! it is till the break of the morning. <br><br>آن شب‏ تا دمِ صبح‏، صلح و سلام است </font> </div> text/html 2011-01-22T17:07:47+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م اصطلاحات http://easylearning.mihanblog.com/post/252 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">اصطلاحات انگلیسی آمریکایی <br><br>خود ستایی کردن toot one's own horn <br><br>استفاده کردن take advantage of <br><br>لو دادن- پته را به آب دادن let the cat out of the bag <br><br>فقط حرف چیزی را زدن(بدون عمل کردن) pay lip service (to s.b <br><br>زود نتیجه گیری کردن- قضاوت عجولانه کردن jump to conclusions <br><br>دیوانه کردن- اعصاب کسی را خرد کردن drive s.b crazy/ mad <br><br> دیوانه شدن- خل شدن- عقل از سر کسی پریدن go bananas/go nuts <br><br>کسی را دعوا کردن - به کسی پریدن jump on s.b/jump all over s.b <br><br>اذیت کردن-ناراحت کردن- کلافه کردن get in s.b's hair <br><br>دوپا را در یک کفش کردن-سماجت کردن put one's foot down</font> </div> text/html 2011-01-21T16:45:16+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م ضرب المثل .......proverb http://easylearning.mihanblog.com/post/251 <div style="text-align: center; font-family: times new roman,times,serif;"><font size="4">با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت between two stools one falls to the ground <br><br>هر که بامش بیش برفش بیشتر a big head has a big ache <br><br>سیلی نقد به از حلوای نسیه a bird in the hand is worth two in the bush <br><br>کبوتر با کبوتر باز با باز birds of a father flock together <br><br>چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است blood is thicker than water <br><br>خون تو رنگین تر از خون دیگران نیست the blood of all men is of one color <br><br>رد خور ندارد beyond a doubt <br><br>مثل زهرمار است as bitter as gall </font> </div> text/html 2011-01-15T14:54:02+01:00 easylearning.mihanblog.com هدی م برخی از ضرب المثل های ایرانی به همراه معادل انگلیسی آنها http://easylearning.mihanblog.com/post/250 <div style="text-align: center;">بى خبرى , خوش خبرى <br>No news is Best news <br> <br> شتر دیدى , ندیدى <br>You see nothing, You hear nothing <br> <br> عجله كار شیطان است <br>Haste is from the Devil <br> <br> کاچى به از هیچى <br>Somthing is better than nothing <br> <br> گذشتها گذشته <br>Let bygones be bygones <br> <br> مستى و راستى <br>There is truth in wine <br> <br> نوکه اومدبه بازار كهنه شد دل آزار <br>Out with the old,in with the new <br> <br> هر فرازى را نشیبى است <br>High places have their precipices <br> <br> هرکه ترسید مرد ,هركه نترسید برد <br>Nothing venture , nothing have <br> <br> همه کاره و هیچكاره <br>Jack of all trades and master of none <br> <br> ارزان خرى , انبان خرى <br>Dont buy everything that is cheap <br> <br> آشپز كه دوتاشدآش یا شورمیشه یا بینمك <br>Too many cooks spoil the broth <br> <br> انگار آسمون به زمین افتاده <br>It is not as if the sky is falling <br> <br> اندكى جمال به از بسیارى مال <br>Beauty opens locked doors <br> <br> آدم عجول كار را دوباره میكنه <br>Hasty work, Double work <br> <br> آدم دانا به نشتر نزند مشت <br>A wise man avoids edged tools <br> <br> آدم زنده زندگى مى خواد <br>Live and let live <br> <br> آدم ترسو هزار بار مى میره <br>Cowards die Many times Before Their Death <br> <br> كس نخاردپشت من جزناخن انگشت من <br>you want a thing done,do it yourself <br> <br> آب رفته به جوى باز نمى گردد <br>What is done can not be undone <br> <br> آب از سرش گذشته <br>It is all up with him <br> <br> آب ریخته جمع شدنى نیست <br>Dont cry over the spilled milk <br> <br> آب در كوزه و ما تشنه لبان میگردیم <br>we seek water in the sea </div>